Algemene voorwaarden

1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Effenaf Graaf!, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een opdracht, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Aanbiedingen, richtprijzen en gesprekken met Effenaf Graaf! zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van een akkoord door de klant.

2. Opdracht

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een opdracht schriftelijk bevestigt via mail. Elke bestelling door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Wijzigingen in of aanvullingen op de opdracht dienen door de klant ook schriftelijk bevestigd te worden.

Een eerste verkennend gesprek wordt niet in rekening gebracht, daarna dient de opdracht te worden bevestigd en worden overleggen ook in rekening gebracht.

3. Oplevering

De datum van oplevering wordt slechts als aanwijzing gegeven en bindt Effenaf Graaf! niet. Vertraging in de oplevering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze datum verlengd indien de klant in gebreke blijft om inhoud (informatie, beelden, documenten, originelen) tijdig aan te leveren en/of de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Een termijn moet worden bepaald op basis van de grootte van de opdracht, de goed te keuren voorontwerpen en de uit te voeren correcties. Indien een klant ook drukwerk wenst, dient er rekening gehouden te worden met een extra leveringstermijn van minimum 7 werkdagen.

Een oplevering op korte termijn kan in overleg afgesproken worden, de eindbeslissing hierover ligt bij Effenaf Graaf!. Er wordt dan een toeslag van 15% in rekening gebracht. Ook indien er sprake is van nalatigheid bij de klant om inhoud tijdig aan te leveren en de aanvankelijk afgesproken termijn komt in het gedrang, kan deze toeslag worden aangerekend.

Bronbestanden worden door de klant betaald en worden na betaling dan ook eigendom van de klant. Dit geldt ook voor in opdracht van de klant aangekochte stockfoto’s.

4. Proces en intellectuele eigendom

De klant krijgt zijn eigen map in de cloudservice waar Effenaf Graaf! mee werkt, alle bestanden worden hierop geplaatst en blijven ter beschikking, tenzij door Effenaf Graaf! anders wordt aangegeven. Indien dit laatste het geval is, verbindt Effenaf Graaf! zich ertoe de communicatie hieromtrent tijdig te voeren naar de klant.

De klant is eigenaar van de bronbestanden. Effenaf Graaf! vertrouwt er echter op dat de klant het bronontwerp niet zelf gaat wijzigen. Indien de klant zelf wijzigingen zou aanbrengen, of dit door derden laat doen, dient dit altijd in een kopie van het originele bestand te gebeuren.

Effenaf Graaf! stelt bij het ontwerpen van een logo en/of huisstijl de lettertypes en kleurcodes ter beschikking van de klant. Ontwerp van derden van bijvoorbeeld illustraties, blijven eigendom van de ontwikkelaar, tenzij anders overeengekomen.

5. Afronding & druk

Er wordt afgerond indien de klant zijn schriftelijk akkoord geeft op het ontwerp en de correcties.

Indien het drukwerk door Effenaf Graaf! wordt besteld, wordt het drukklare bestand naar de klant gemaild. De klant geeft schriftelijk (per mail) een uitdrukkelijk ‘ok voor druk’ voor het desbetreffende bestand. Dat dit wil zeggen dat de klant alles heeft nagekeken. Effenaf Graaf! is niet aansprakelijk als er toch nog fouten zouden instaan.

Voor het aanleveren van drukwerk worden er aanleveringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 10% van de kostprijs van het drukwerk (exclusief BTW).

6. Factuur en betaling

Effenaf Graaf werkt niet met offertes, de klant kan wel een richtprijs opvragen. De klant betaalt elk gepresteerd uur, waaronder ook overleg, back-office en verplaatsingen. De klant kan te allen tijde opvragen hoeveel uren er reeds gepresteerd werden.

De uurprijs bedraagt 60,00 € per gepresteerd uur, met een minimum van een half uur. Voor verplaatsingen wordt een kilometervergoeding gevraagd ten bedrage van 0,35 € per kilometer, vanaf de standplaats van Effenaf Graaf!, namelijk Houtseweg 87/3 te 2340 Beerse en terug.

Effenaf Graaf! vraagt geen voorschot aan de klant, Er wordt gefactureerd op het einde van de opdracht of per maand. bij langlopende projecten. Effenaf Graaf! hanteert een betalingstermijn van 15 kalenderdagen.

De aankoop van stockfoto’s wordt doorgefactureerd aan de klant. De foto wordt, na betaling van de factuur, eigendom van de klant.

Zoals eerder vermeld worden er indien van toepassing aanleveringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 10% van de drukkosten (exclusief BTW) of een toeslag voor levering op korte termijn van 15% op het totaal van de gepresteerde uren.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21 % BTW. Alle concrete betalingsmodaliteiten worden vermeld op de factuur.

7. Aansprakelijkheid

Effenaf Graaf! verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Effenaf Graaf! is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

Effenaf Graaf! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in het drukwerk indien er sprake is van een schriftelijk

akkoord voor het drukklare bestand van de klant.
Effenaf Graaf! kan niet aansprakelijk gesteld worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden behoudens geval van bedrog. Effenaf Graaf! zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Effenaf Graaf! of een aangestelde.

De aansprakelijkheid van Effenaf Graaf! met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Effenaf Graaf!. De totale aansprakelijkheid van Effenaf Graaf! , zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Effenaf Graaf! werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Effenaf Graaf! het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever erkent onderling mailverkeer als geldig bewijsmiddel.

8. Opvolging en ondersteuning

Ondersteuning na oplevering gebeurt aan hetzelde uurtarief, met een minimum van 30,00 €.